2016_07_05-1.jpg

Beszámoló

2016.07.05.

BESZÁMOLÓ
a szolnoki városi építésügyi hatóságnál (Szolnok, Kossuth Lajos tér 9 sz.)
2016. július 5-én végrehajtott
szakmafelügyeleti ellenőrzésről
1 - Előzmények

Az utóbbi időszakban tovább gyorsult az építészeti és településrendezési tervezést érintő, országos és helyi jogalkotási tevékenység. Ez természetesen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának (Kamara) tagjait és a megyében építkezőket, megyei hatóságokat is érinti, ezért a Kamara Elnöksége létrehozta a szakmafelügyeleti munkacsoportot. Az ún. Szakmafelügyelet általános feladata a Kamara egyes közfeladatainak ellátása, ezen keresztül az érintettek munkájának, tájékozódásának elősegítése.

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény egyebek mellett az alábbi közfeladatokat rója a Kamarára:
- „ellenőrzi, hogy az a) pont szerinti tevékenységet ... csak az arra jogosultak végezzék“ (3. § (1) b) ),
- „ellenőrzi, hogy tagjainak tevékenysége és annak minősége megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek“ (3 § (1) c) ).

E feladatok ellátásának egyik eszköze lehet az építésügyi hatóságokkal való szorosabb együttműködés kialakítása. Erre vonatkozóan a törvény tartalmaz bizonyos rendelkezéseket (a jogosultság ellenőrzéséhez kapcsolódóan):
- „a tervező jogosultságának megállapítása céljából az építési engedélyek nyilvántartásába betekinthet “ (3. § (1) ba) ),
- „az építésfelügyeleti hatóság megkeresésére, vagy ha ezt a területi kamaráknál folyamatban lévő eljárás indokolja, a tervdokumentációk alapján véleményt nyilváníthat“ (3. § (1) ba) ),
- „az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzéseiben, célvizsgálataiban részt vehet“ (3. § (1) ba) ),
- „az illetékes hatóságtól tájékoztatást kérhet“ (3. § (1) bb) ),
- „szükség esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez“ (3. § (1) bc) ).

Az ország más részein meghonosodott gyakorlat tapasztalatait is mérlegelve a Kamara elnöke azzal a kéréssel fordult a szolnoki elsőfokú építésügyi hatóság (Hatóság) vezetőjéhez, hogy az idézett feladatok ellátásának érdekében tegye lehetővé a Kamara képviselőinek betekintését a megfelelő ügyiratokba.
A Kamara részéről Makai István, Marton Csaba és Gutman József vett részt az ellenőrzésben.

2 - Célok

Az első alkalommal lefolytatott ellenőrzés legfontosabb célja a tapasztalatszerzés volt:
- szükséges-e a jogosultság és a szakmai minőség ellenőrzése,
- az idézett törvényi előírások megfelelő keretet biztosítanak-e a kellő mélységű ellenőrzés lefolytatásához.

Ezeken túl az ellenőrzésnek célja volt az egyéb hibák, hiányosságok feltérképezése és lehetőség szerinti kategorizálása is, a megoldási-megelőzési lehetőségek feltárása céljából.

3 - Általános tapasztalatok

Az ellenőrzésen összesen 13 tervdokumentáció megvizsgálására került sor (minden esetben szolnoki építési helyszínnel).
Az e körben szerzett általános tapasztalatok az alábbiak:

3.1 A tervezési jogosultság ellenőrzése indokolt.
Bár csupán egyetlen esetben valószínűsíthető a jogosultsági előírások megsértése, az eset – úgy tűnik – több építészt is érinthet. A lefolytatott ellenőrzés nélkül az esetről nem feltétlenül szerzett volna tudomást a Kamara.

3.2 A szakmai minőség ellenőrzése indokolt.
Több esetben is kifogásolhatóak voltak a tervek alábbi elemei:
- tervezési program,
- épületenergetikai megoldások,
- épületmagasság-számítás,
- beépítettség-, zöldfelületi arány ill. parkoló-számítás,
- környezetbe illesztés.

3.3 A kamarai ellenőrzés eljárási szabályai további pontosítást igényelnek.
Az előzetesen megbeszéltnél kevesebb és – több esetben – nem teljes körű dokumentációba tekinthettek bele a Kamara képviselői.

4 - Intézkedési javaslatok, eseti tapasztalatok (1. melléklet)

A Szakmafelügyelet részéről az Elnökségnek tett intézkedési javaslatok illetve az egyes dokumentációkkal kapcsolatos tapasztalatok a személyiségi jogok védelme érdekében nem nyilvánosak.

Szolnok, 2016. július 07.

Gutman József
a szakmafelügyeleti
munkacsoport vezetője
Marton Csaba
a szakmafelügyeleti
munkacsoport tagja
Makai István
elnök
 
1. MELLÉKLET
a szolnoki városi építésügyi hatóságnál (Szolnok, Kossuth Lajos tér 9 sz.)
2016. július 5-én végrehajtott
szakmafelügyeleti ellenőrzésről szóló beszámolóhoz

A honlapon közzétett mellékletben a beazonosítható adatokat nem tüntetjük fel
1 - Intézkedési javaslatok az általános tapasztalatok alapján

1.1 Az építésügyi hatósággal kialakítandó munkakapcsolat

A Kamarára rótt közfeladatok maradéktalan ellátásához szükséges lenne az építésügyi hatósági eljárásra benyújtott dokumentációk maradéktalan megismerése. A hatósági kollégák a lefolytatott ellenőrzés során erre nem láttak jogszerű lehetőséget.
Ismereteink szerint a hatályos jogszabályi környezet az idézett előírásokon túl további (eljárási) szabályokat sajnos nem állapít meg. Ebben a helyzetben az Elnökség előtt két lehetőség nyílik:
- kapcsolatfelvétel a hivatalvezetővel (jegyzővel) a helyi eljárásrend közös kialakítása céljából, remélve, hogy ez a megye más településein illetve más hatóságok számára is mintaként szolgálhat,
- az illetékes jogalkotó (a Kormány) figyelmének ráirányítása a problémára (célszerűen az országos kamara közreműködésével).

Javasoljuk, hogy az Elnökség forduljon levélben a jegyzőhöz, amiben
- tájékoztatásul megküldi az ellenőrzésről szóló beszámoló nyilvános részét,
- hivatkozva az idézett illetve egyéb idevágó jogszabályi előírásokra (pl. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 43. § (7) bek.) javaslatot tesz a kamarai szakmafelügyeleti eljárások eljárásrendjére.

1.2 Szakmai minőségi hiányosságok

Javasoljuk, hogy az Elnökség körlevélben tájékoztassa a szakmagyakorlókat
- a szakmafelügyeleti ellenőrzések megkezdéséről,
- a tapasztalt hiányosságok típusairól (kiemelve a tervezési program jelentőségét és a tartalmára vonatkozó jogszabályi előírást), valamint arról, hogy
- az esetleges visszaélések ellen a Kamara fel fog lépni.

2 - Eseti tapasztalatok és az azokhoz kapcsolódó intézkedési javaslatok

Az ellenőrzés során megvizsgált tervdokumentációk főbb adatai, a vizsgálatok fontosabb megállapításai és a kapcsolódó intézkedési javaslatok:

1. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

2. Szolgáltatóház
tervező:
a terv típusa: építési engedélyezési
észrevételek:
A tervezői jogosultsági szabályok valószínűsíthető megsértése miatt javasoljuk etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezését.

3. Társasház átalakítása
tervező:
a terv típusa: építési engedélyezési
észrevételek:
(..)
Általánosságban megfontolandó a szakmagyakorlók figyelmének felhívása a szerzői jogok tiszteletben tartására, esetleg helyi fórum biztosítása ez eredeti tervezők kereséséhez (pl. a Kamara honlapján).

4. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

5. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

6. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

7. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

8. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

9. 6 lakásos társasház
tervező:
a terv típusa: építési engedélyezési
észrevételek: -

10. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek: -

11. Üzemi étkezde
tervező:
a terv típusa: építési engedélyezési
észrevételek:
Valószínűsíthetően hibás az épületmagasság-számítás; az elhelyezendő gépkocsik számára vonatkozó előírásnak a tervező úgy próbált eleget tenni, hogy a – bizonyára – étkezés céljára szolgáló tereket tárolónak nevezte.
A túlzott mértékű beépítés zavaros telekstruktúrát eredményezett.

12. Autó-szerviz
tervező:
a terv típusa: építési engedélyezési
észrevételek:
A terv vélhetőleg egy korábbi, már megváltozott telekszerkezetet ábrázol. A kimutatott zöldfelületi arány az időközben végbement telekalakítás miatt lényegesen megváltozott, valószínűleg nem felel meg.

13. Új lakóépület
tervező:
a terv típusa: egyszerű bejelentés
észrevételek:
Valószínűsíthető, hogy a terv több szabályozási paramétert illetően is valótlan adatokat tartalmaz: beépítettség, épületmagasság-számítás. A tervezett épület jellegében rendkívül idegen a kialakult környezetben, felmerül az OTÉK 50. § (2) bekezdésben foglalt előírások megsértésének gyanúja.
Az esetleges szabálysértések feltárása céljából javasoljuk építésfelügyeleti eljárás (helyszíni ellenőrzés) kezdeményezését, felajánlva a Kamara képviselőinek közreműködését (hivatkozva a 7/2016. (IV. 7.) MvM utasítás 4. § (3) bekezdésre).
Tekintettel arra, hogy a tervező nem a Kamara tagja, javasoljuk az illetékes területi kamara értesítését.

Szolnok, 2016. július 07.